ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

นายชาตรี ธินนท์

พัฒนาการจังหวัดลำปาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

กรมการพัฒนาชุมชน

“ยุทธศาสตร์ดี มีสมานฉันท์ ประชาสัมพันธ์เด่น” โดยยึดหลัก ความเชื่อมั่นและศรัทธาในบุคลากรทุกคน มุ่งมั่นให้หน่วยงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม เป็นกลาง เป็นตัวแทน ของกรมการพัฒนาชุมชน

สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

กฎระเบียบข้อบังคับ

คลังความรู้/บทความ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานการประชุม

รายงานทางการเงินหน่วยเบิกเงิน