# ลำปาง เมืองน่าอยู่ นคร แห่งความสุข # คณะทำงานกลั่นกรองคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำปี ๒๕๖๐ ประเมินบ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางศลิษา ม่วงใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดลำปาง  ประธานคณะทำงานกลั่นกรองคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมคณะทำงานฯ ออกไปประเมินบ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับคณะกรรมการคัดการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐ ในการพิจารณาคัดเลือกต่อไป

 

(Visited 1 times, 1 visits today)