#ลำปาง ปลายทางฝัน# ประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP

#ลำปาง ปลายทางฝัน# ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๓๐ นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง ประชุมผู้บริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประชารัฐ โดยชี้แจงประเด็นรายละเอียดการดำเนินงานตลอดจนระเบียบว่าด้วยพัสดุฯ การเบิกจ่ายเงินโครงการ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สนง.พัฒนาชุมชน จ.ลำปาง มีหมู่บ้านที่จะดำเนินงานตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP ในพื้นที่ ๑๓ อำเภอ จำนวน ๓๐ หมู่บ้าน และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประชารัฐ ๔ หมู่บ้าน รวมเป็น ๓๔ หมู่บ้าน

 

(Visited 1 times, 1 visits today)