#ลำปาง คณะอนุกรรมการตรวจนิเทศและติดตามผลการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ติดตามงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ ดร.สงัด หมื่นตาบุตร หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับและชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมตามแนวประชารัฐ กับคณะอนุกรรมการตรวจนิเทศและติดตามผลการดำเนินโครงการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุทสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)