#ลำปาง# การคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2560

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น.นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจที่ 15 และ 16 ประธานการคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการ ปี 2560 มาดำเนินการคัเลือกฯ ณ บ้านดอนแก้ว หมู่ 8 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ โดยมี นายเกรียงศักดิ์ แสงยุนนท์ นายอำเภอวังเหนือ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ รกท.พจ.ลำปาง หน.กลุ่มงานสารสนเทศฯ พอ.วังเหนือ และ

มงานฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)