ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม CIA และจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (IQL Reward) ระดับจังหวัด

28 เมษายน 2559 จังหวัดลำปาง จัดการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม CIA และจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (IQL Reward) ระดับจังหวัด ตามโครงการส่งเสริมสัมมาชีพคนลำปางสร้างเศรษฐกิจชุมชนสู่นครแห่งความสุข

(Visited 1 times, 1 visits today)