นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจที่ 15 และ 16 ดำเนินการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านร่องเห็ด หมู่ที่ ๘ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง

21 ก.ค 59 นางวิไลลักษณ์ กันธิยะ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ นายสว่าง สะพานแก้ว พัฒนาการอำเภองาว พร้อมทีมงานฯ ร่วมต้อนรับนายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ่ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ 15 และ 16 ใการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านร่องเห็ดพัฒนา หมู่ 8 ต.บ้านแหง อ.งาว

(Visited 1 times, 1 visits today)