คัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2559

15 กรกฏาคม 2559 นายนิยม ไชยสุรินทร์ พัฒนาการอำเภอแจ้ห่มพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำตำบลบ้านสาและผู้นำ หมู่ 2 บ้านสบหก ตำบลบ้านสา ให้การต้อนรับนายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง ที่ได้รับมอบหมายจากนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานกรรมการและ คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2559 เพื่อตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานและฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ณ บ้านสบหก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)