การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด

นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบนโยบายและฟังการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับอำเภอ และโครงการฯ จากการใช้โปรแกรม CIA และ Logic Model ในการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ๑๓ อำเภอ โดยมีนางวิไลลักษณ์ กันธิยะ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ และทีมงานสารสนเทศจังหวัด รายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)