กลั่นกรองการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด

# ลำปาง สร้างสรรค์ปันสุข # ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2561 จังหวัดลำปางดำเนินการกลั่นกรองการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติ กลุ่มองค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการ 13 อำเภอ เพื่อให้ได้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัดและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)