# ลำปาง เมืองน่าอยู่ นคร แห่งความสุข # คณะทำงานกลั่นกรองคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ ประจำปี ๒๕๖๐ ประเมินบ้านใหม่นาแขม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

14 มิถุนายน 2560 /

14:20 น.