นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขตตรวจที่ 15 และ 16 ดำเนินการประกวดหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านร่องเห็ด หมู่ที่ ๘ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง

22 กรกฎาคม 2559 /

13:43 น.