ที่ ลป 0019.3/ว26328 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการในระบบจัดเก็บฐานข้อมูลและกำหนดตำแหน่งพิกัดแปลงที่ดินของผู้เข้าร่วมโครงการพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เมืองลำปาง และงาว)

21 ตุลาคม 2564 /

13:21 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.3/ว1648 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง การมอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบวุฒิบัตรอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 (พัฒนาการอำเภอเมืองลำปาง, แม่เมาะ, เกาะคา, แม่ทะ, แจ้ห่ม, วังเหนือ, ห้างฉัตร และเมืองปาน)

21 ตุลาคม 2564 /

09:37 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.3/ว26078 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมพื้นที่ในการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้นอำเภอเมืองลำปาง)

19 ตุลาคม 2564 /

15:54 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.3/ว26076 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง ประกาศผลการประเมิน “พัฒนาการอำเภอหัวใจสีเขียว” โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ขยายผลบ้านพี่เมืองน้อง ผนึกกำลังสร้างความมั่นคงทางอาหาร

19 ตุลาคม 2564 /

15:51 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.2/26073 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติ วิถีล้านนา กิจกรรมหลักที่ 5 การส่งเสริมการท่องเทียวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์ (Lanna Creatve Craft) (นายอำเภอเมืองปาน)

19 ตุลาคม 2564 /

15:49 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.1/ว1637 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดลำปางที่ 5967/2564 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ

19 ตุลาคม 2564 /

13:39 น. /

ดาวน์โหลด