ที่ ลป 0019.3/ว1101 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

29 July 2564 /

10:48 น. /

ดาวน์โหลด