ที่ ลป 0019.3/ว1687 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง การเฝ้าระวังและติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เฉพาะอำเภอเมืองลำปาง และอำเภองาว)

21 January 2564 /

15:12 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.3/ว1685 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เฉพาะอำเภอเมืองลำปาง และอำเภองาว)

21 January 2564 /

15:08 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.3/ว1683 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เฉพาะอำเภอเมืองลำปาง, งาว, แจ้ห่ม, แม่ทะ และสบปราบ)

21 January 2564 /

15:06 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.2/ว1308 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 เรื่อง การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ”ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และ”โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก”

18 January 2564 /

11:04 น. /

ดาวน์โหลด