ที่ ลป 0019.2/ว15179 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อวางแผนยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากการตรวจสุขภาพในระดับ C ปี 2559 ให้เป็นระดับที่สูงขึ้น

19 June 2560 /

06:15 น. /

ดาวน์โหลด