ที่ลป 0019.3/ว12314 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ยกเว้นอำเภอเกาะคา เมืองปานและอำเภอแม่เมาะ)

19 พฤษภาคม 2560 /

03:51 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.3/ว11998 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐ ตลาดนัดชุมชนคนลำปาง (นายอำเภอทุกอำเภอ ยกเว้นอำเภอเมืองลำปาง และแม่เมาะ)

17 พฤษภาคม 2560 /

03:43 น. /

ดาวน์โหลด