ที่ ลป 0019.2/ว16381 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานโครงการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ

04 July 2560 /

08:06 น. /

ดาวน์โหลด