ที่ ลป 0019.1/ว1439 ลงวันที่ 14 กันยายน 2564 เรื่อง โครงการอบรมด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามกฎกระทรวง สำหรับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลำปาง

14 กันยายน 2564 /

15:42 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.2/22903 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในไตรมาสที่ 4 (เดือนสิงหาคม-กันยายน) (แม่ทะ)

13 กันยายน 2564 /

14:17 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.2/22734 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ(D-HOPE) กิจกรรมที่ 2 จัดทำวีดิทัศน์ส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) (อำเภอแม่ทะ)

10 กันยายน 2564 /

12:07 น. /

ดาวน์โหลด