ที่ ลป 0019.1/28001 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

01 ธันวาคม 2565 /

17:24 น. /

ดาวน์โหลด