รายงานการประชุม คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.จังหวัดลำปาง ปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 (นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.ปี 2565))

รายงานการประชุม คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.จังหวัดลำปาง ปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 (นำเสนอผลการจัดเก็บข้อมูลและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ.ปี 2565))

26 กันยายน 2565 /

13:56 น. /

ดาวน์โหลด