ลป 0019.1/ว928 ลว 20 เมษายน 2560 เรื่อง การดำเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐ สังกัดกระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุราในเวลาราชการและหรือในสถานที่ราชการ

20 เมษายน 2560 /

03:39 น. /

ดาวน์โหลด

ลป 0019.3/ว9804 ลว 18 เมษายน 2560 เรื่อง ขอเชิญชวนสมทบเงินทูลเกล้ากระหม่อมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมาร เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2560

19 เมษายน 2560 /

03:20 น. /

ดาวน์โหลด