ที่ ลป 0019.2/26682 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563 ของเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (เฉพาะนายอำเภอเมืองปาน)

23 พฤศจิกายน 2563 /

15:37 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.1/ว26696 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การรายงานตัวเพื่อรับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดลำปาง (เฉพาะอำเภอเมืองลำปาง และอำเภองาว)

23 พฤศจิกายน 2563 /

15:06 น. /

ดาวน์โหลด

รายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดลำปาง

18 พฤศจิกายน 2563 /

16:26 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.2/ว26325 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร) เฉพาะอำเภอเกาะคา แม่ทะ และแม่เมาะ

17 พฤศจิกายน 2563 /

14:00 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.2/26201 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก) เฉพาะอำเภอเมืองปาน

16 พฤศจิกายน 2563 /

15:32 น. /

ดาวน์โหลด