ที่ ลป 0019.3/ว18630 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การปรับแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

30 กรกฎาคม 2564 /

09:43 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.3/ว1101 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

29 กรกฎาคม 2564 /

10:48 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.1/ว18300 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพากิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย (เกาะคา ห้างฉัตร แจ้ห่ม เมืองปาน สบปราบ และเสริมงาม)

27 กรกฎาคม 2564 /

10:00 น. /

ดาวน์โหลด