ที่ ลป 0019.2/24009 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์ผ้า และเครื่องแต่งกาย) เฉพาะอำเภอวังเหนือ

22 ตุลาคม 2563 /

10:12 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.3/ว24028 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่องโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (เมืองลำปาง และอำเภองาว)

21 ตุลาคม 2563 /

14:35 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.3/ว23615 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เรื่องโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายให้นักท่องเที่ยว (ผลิตภัณฑ์คลัสเตอร์อาหาร) (เฉพาะอำเภอเมืองลำปาง แม่ทะ เกาะคา วังเหนือ และแม่เมาะ)

16 ตุลาคม 2563 /

13:35 น. /

ดาวน์โหลด