ที่ ลป 0019.3/ว12657 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เรื่อง โครงการ OTOP Midyear 2020 กิจกรรมส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ผลิตภัณฑ์OTOP ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (เฉพาะอำเภอเมืองลำปาง เกาะคา งาว และเมืองปาน)

02 มิถุนายน 2563 /

14:27 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.3/12599 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง โครงการรวมพลังสตรีอาสาพัฒนา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (เฉพาะอำเภองาว)

02 มิถุนายน 2563 /

12:04 น. /

ดาวน์โหลด

ที่ ลป 0019.2/ว12468 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพ และพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (เฉพาะอำเภอเมืองลำปาง, เกาะคา, วังเหนือ, เถิน, ห้างฉัตร และอำเภอแม่เมาะ)

01 มิถุนายน 2563 /

10:22 น. /

ดาวน์โหลด