ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.2/ว1417 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่อง โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

19 มกราคม 2565 /

09:39 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.3/71 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง การจัดหาครัวเรือนเป้าหมายโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ทดแทนครัวเรือนที่สละสิทธิ์ (เมืองลำปาง)

18 มกราคม 2565 /

15:33 น. /

ดาวน์โหลด

ด่วนที่สุด ที่ ลป 0019.3/ว1379 ลงวันที่ 18 มกราคม 2565 เรื่อง โครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร (อพ.สธ.)

18 มกราคม 2565 /

15:22 น. /

ดาวน์โหลด