ที่ ลป 0019.2/ว1570 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เรื่อง การสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ตามแผนปฏิบัตอการด้านการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด พ.ศ.2564 จังหวัดลำปาง

14 ตุลาคม 2564 /

15:28 น. /

ดาวน์โหลด