ที่ ลป 0019.4/ว879 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เรื่อง แบบสอบถามการวิจัยออนไลน์ เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเขตพื้นที่บริการของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

04 กรกฎาคม 2565 /

11:54 น. /

ดาวน์โหลด