ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อยที่ 3.2 การจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดเชื่อมโยงตลาด 4 ร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02 กรกฎาคม 2563 /

10:20 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดำเนินงานออกแบบและจัดทำคู่มือเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อยที่ 2.1 การพัฒนากลุ่มผู้ผลิต/เครือข่าย สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

01 กรกฎาคม 2563 /

14:16 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมย่อยที่ 3.1 ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ สร้างความเชื่อมั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มิถุนายน 2563 /

10:00 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

19 มีนาคม 2563 /

13:52 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัมนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 มีนาคม 2563 /

12:49 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การบันทึกวีดิโอเทปและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีวีและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 กุมภาพันธ์ 2563 /

12:01 น. /

ดาวน์โหลด