ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))

19 มีนาคม 2563 /

13:52 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพัมนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP) กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06 มีนาคม 2563 /

12:49 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การบันทึกวีดิโอเทปและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีวีและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20 กุมภาพันธ์ 2563 /

12:01 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การบันทึกวีดิโอเทปและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีวีและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04 กุมภาพันธ์ 2563 /

14:32 น. /

ดาวน์โหลด

ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและขอบเขตงานจ้างโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การบันทึกวีดีโอเทปและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีวีและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

29 มกราคม 2563 /

13:39 น. /

ดาวน์โหลด

ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและขอบเขตงานจ้างโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาหัตถกรรมล้านนาสร้างสรรค์สู่สากล กิจกรรมย่อยที่ 1.5 การบันทึกวีดีโอเทปและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทีวีและสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 มกราคม 2563 /

13:44 น. /

ดาวน์โหลด