ที่ ลป 0019.1/ว655 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่ 2312/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่าเช่าบ้านข้าราชการ

20 พฤษภาคม 2564 /

15:46 น. /

ดาวน์โหลด