ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 27มกราคม 2559

12 มิถุนายน 2565 /

10:15 น. /

ดาวน์โหลด