สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล" งบประมาณปี พ.ศ.2564

29 July 2021 /

15:56 น.

การประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดและข้อกำหนดการจัดจ้าง (Term of Reference : TOR) และกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และจัดทำราคากลางงานจ้าง โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

27 July 2021 /

10:33 น.