มิติที่ 4 ด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการ

ประกาศมาตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปี 2561

ประกาศมาตรการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปี 2562

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปี 2561

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปี 2562

คำสั่งคณะกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

สรุปผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม ปี 2561

สรุปผลการดำเนินงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม ปี 2562

ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นประจำปี 2561

ประกาศหลักเกณฑ์คัดเลือกข้าราชการผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นประจำปี 2562

คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นประจำปี 2561

 

คำสั่งคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่นประจำปี 2562

ประกาศฯ นโยบายด้านการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการในสังกัด (2564)

ประกาศฯ เจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (2564)

ภาพกิจกรรม

(Visited 1 times, 1 visits today)