มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผยข้อมูล

เพจศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2561

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2561

คำสั่งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2561

คำสั่งเจ้าหน้าที่เวรประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปี 2561

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562

คู่มือการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ปี 2561

ข่าวประกวดราคา/สอบราคา ปี 2561

ภาพกิจกรรม ปี 2561

คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เวรประจำวันศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง 2564
-ที่ 001/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564     (เดือนมกราคม 2564)
-ที่ 006/2564 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)
-ที่ 009/2564 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564      (เดือนมีนาคม 2564)
-ที่ 012/2564 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564     (เดือนเมษายน 2564)
-ที่ 013/2564 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 (เดือนพฤษภาคม 2564)
-ที่   14/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564       (เดือนมิถุนายน 2564)

 

(Visited 1 times, 1 visits today)