มิติที่ 1 ด้านบทบาทผู้บริหารและความพยายามริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

ประกาศมาตรฐานจริยธรรม ปี 2561

ประกาศมาตรฐานจริยธรรม ปี 2562

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ ปี 2561

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ ปี 2562

คำสั่งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561

คำสั่งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ปี 2561

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย ปี 2562

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2561

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562

คำสั่งคณะทำงานสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2561

คำสั่งคณะทำงานสนับสนุนและติดตามผลการดำเนินงาน ปี 2562

ประกาศกำหนดมาตรการระยะเวลาส่งงาน ปี 2561

ประกาศกำหนดมาตรการระยะเวลาส่งงาน ปี 2562

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562

แผนปฏิบัติราชการ ปี 2561

แผนปฏิบัติราชการ ปี 2562

คำสั่งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่การจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561

แนวทางขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2561

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปี 2561

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ ABC DEF และS&P ปี 2562

ขั้นตอนการขับเคลื่อนค่านิยมองค์การ พช.ลำปาง ปี 2562

โครงการนวัตกรรมมิติที่ 1 ปี 2561

โครงการนวัตกรรมมิติที่ 1 ปี 2562

สรปุบทเรียนเรื่องการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี 2561

สรปุบทเรียนเรื่องการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ปี 2562

คำสั่งคณะทำงานสนับสนุนกระบวนการทำงานฯ ปี 2561

โครงการ Lampang Warning Center ปี 2561

โครงการ Lampang Report Award ปี 2561

โครงการ ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ปี 2562

ภาพกิจกรรม

CDD LP E -service

รายงานการละเมิด

Google Sites

รายงานการละเมิด

คำสั่งฯ การแต่งตั้งกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (ปี 2564)

ประกาศฯ แนวนโยบายการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน (ปี 2564)

ประกาศฯ มาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดลำปาง (ปี 2564)

ประกาศฯ หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง (ปี 2564)

ประกาศฯ กำหนดมาตรการระยะเวลาการส่งงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (ปี 2564)

(Visited 1 times, 1 visits today)