พช.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ (KBO) จังหวัดลำปาง เพื่อนำเสนอและพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น มีนวัตกรรม เข้าร่วมการประกวดและเผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

28 พฤษภาคม 2563 /

17:11 น.

พช. ลำปาง ร่วมกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจภาคเหนือตอนบน ประสานความร่วมมือเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการ OTOP เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

26 พฤษภาคม 2563 /

11:47 น.

พช. ลำปาง ประชุมติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชนและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 – 4

25 พฤษภาคม 2563 /

16:18 น.