พช.ลำปาง ดำเนินการตรวจรับงานจ้างตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล กิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรมจากการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (ช่วงที่ 1 )

21 ตุลาคม 2564 /

16:14 น.

พช.ลำปาง จัดกิจกรรมเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

04 ตุลาคม 2564 /

10:37 น.