พช.ลำปาง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่อำเภองาว

26 พฤศจิกายน 2563 /

15:21 น.

พช.ลำปาง ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

25 พฤศจิกายน 2563 /

14:32 น.

พช.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่อำเภอเมืองลำปาง

24 พฤศจิกายน 2563 /

16:05 น.

พช.ลำปาง กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตามโครงการ OTOP เคลื่อนที่ (OTOP Mobile) ภายในงาน “กาดนัดชุมชนคนลำปาง@ศาลากลาง” ครั้งที่ 7

24 พฤศจิกายน 2563 /

14:45 น.

พช.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดลำปาง

23 พฤศจิกายน 2563 /

14:20 น.

จังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ในการเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการผ้าไทย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าฝ้ายปั่นมือย้อมสีธรรมชาติบ้านนาเดา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

14 พฤศจิกายน 2563 /

21:04 น.