พช.ลำปาง ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบสิทธิ์การใช้บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

01 กรกฎาคม 2563 /

17:03 น.

คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 เขตพื้นที่กลุ่มอำเภอโซนใต้

30 มิถุนายน 2563 /

17:28 น.

คณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ดำเนินโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 เขตพื้นที่กลุ่มอำเภอโซนกลางและโซนเหนือ

29 มิถุนายน 2563 /

21:44 น.

พช.ลำปาง ร่วมโครงการ “คืนธรรมชาติสู่ธรรม” ปีที่ 3 เพื่อถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 93 พรรษา

28 มิถุนายน 2563 /

19:41 น.

พช.ลำปาง รับฟังการประชุมการประเมินผลการดำเนินงาน “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกรมการพัฒนาชุมชน”

26 มิถุนายน 2563 /

17:39 น.