รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอสบปราบ

28 มิถุนายน 2565 /

11:36 น.