Best Pratice โคก หนอง นา จ.ลำปาง

 

การถอดบทเรียน Best Practice ความสำเร็จของพื้นที่ต้นแบบตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน/ปัจจัย
แห่งความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมฯ

 

– ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
นางคุณิตา  ตุ้ยเต็มวงค์  2/7 หมู่ที่ 6  บ้านดง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่  พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่
(คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเอกสาร)

 

– ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
นางกัญจ์วิภา ปิงวัง (ปลา)  148  หมู่ที่ 8  บ้านหนองร่อง ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 13 ไร่  พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 10 ไร่
(คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเอกสาร)

 

– ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
นายจันทร์ดี  ใจวัน  353 หมู่ที่ 12  บ้านทุ่งกล้วยใต้ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่  พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 3 ไร่
(คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเอกสาร)

 

– ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
นายมานัส  จอนดอน  99 หมู่ที่ 7  บ้านนิคม เขต 16 ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 18 ไร่  พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 15 ไร่
( คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสาร )

 

– ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
นางชมพูนุช  เรือนยศ   หมู่ที่ 4  บ้านแม่อาง ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 3 ไร่  พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 3 ไร่
( คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสาร )

 

– ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
นายประหยัด ขัดสมภาร   176 หมู่ที่ 5  บ้านศรีดอนชัน ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 5 ไร่  พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 3 ไร่
( คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสาร )

 

– ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
นายศุภฤกษ์  อินต๊ะสืบ  173/1  หมู่ที่ 9  บ้านผึึ้ง ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 8 ไร่  พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 3 ไร่
( คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสาร )

 

– ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
นายประวีน  ศิราไพบูลย์พร  18/4  หมู่ที่ 4  บ้านแม่อาง ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง  ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 21 ไร่  พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 3 ไร่
(คลิกที่นี่เพื่อดูเอกสาร)

 

– ความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
นางพงลดา  ปิกตะหลก  54  หมู่ที่ 1  บ้านวังศรีภูมิ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 15 ไร่  พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 15 ไร่
(คลิ๊กที่นี่เพื่อดูเอกสาร)

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)