โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

นายชาตรี ธินนท์

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางนันทนา องอาจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสาวมุขระวี คำเขื่อน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายสุกิจ อยู่นิยม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงาน)

นายอุดรพันธ์ ปกเขียว

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายประจักษ์จิตร สายนะที

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายทินกร มาชม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสุวาณี อินทร์แก้ว

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอำนวย แก้วหนองยาง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสิริประภา จันทร์ทิพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสิรินทร์นิชา เนตรรัตนกรณ์

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายพิเชฎฐ์ อาจสามารถ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางวนัสสุดา ฟังเพราะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสาวศรัญยา ปาปลูก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางนงค์รัก ภาคบุญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

ฝ่ายอำนวยการ

นางนัฏยา สมฤทธิ์

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นาวสาวพิริยา ตันวัชรพันธ์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางพรวรรณ์ ปัญต๊ะบุตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางบังอร บางจู

เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

นางสาวรัตนาภรณ์ การสมพรต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวศิริพร มะโนคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวลีลาวดี ประมวล

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวดรุณี เครือปาละ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายชาญยุทธ มั่นคง

พนักงานขับรถยนต์

(Visited 7 times, 1 visits today)