โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

นายชาตรี ธินนท์

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายประจักษ์จิตร สายนะที

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางนันทนา องอาจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสาวมุขระวี คำเขื่อน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายธนวัฒน์ นามวงค์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายอุดรพันธ์ ปกเขียว

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายพิเชฏฐ์ อาจสามารถ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายสมัย สารสิงห์ทา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสาวภัทธิยา สดชื่น

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นายสมคิด ปันทะสืบ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสิริประภา จันทร์ทิพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสิรินทร์นิชา เนตรรัตนกรณ์

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางทิพย์วรรณ แก้วทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางนงคราญ มาระเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสาวชลธิชา ดีเพ็ญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสุปัญญา วัรัตน์เกษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นายวรศักดิ์ สันชุมภู

ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นาวสาวพิริยา ตันวัชรพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางพรวรรณ์ ปัญต๊ะบุตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวจริยา ยะมัง

เจ้าหน้าที่พัสดุ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ)

นางสาวรัตนาภรณ์ การสมพรต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางณฐมน เครือตัน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศิริพร มะโนคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวดรุณี เครือปาละ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายชาญยุทธ มั่นคง

พนักงานขับรถยนต์

(Visited 7 times, 1 visits today)