โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

นายชาตรี ธินนท์

พัฒนาการจังหวัดลำปาง
(โทร.0-5426-5055 ต่อ12)

กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายประจักษ์จิตร สายนะที

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
(โทร.0-5426-5055 ต่อ 14)

นางนันทนา องอาจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสาวรัตนา ทำการดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวมุขระวี คำเขื่อน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายนนทัช ปัญญาธนาธร

นักพัฒนาชุมชน

นายอุดรพันธ์ ปกเขียว

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางทิพย์วรรณ แก้วทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
(โทร.0-5426-5055 ต่อ15)

นางสาวศรันสนีย์ จักรบุญมา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชลธิชา ดีเพ็ญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นายสมคิด ปันทะสืบ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสิรินทร์นิชา เนตรรัตนกรณ์

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายปวรณนต์ อินลวง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายพิเชฎฐ์ อาจสามารถ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(โทร. 0-5426-5055 ต่อ 16)

นางนงคราญ มาระเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสุปัญญา วัรัตน์เกษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางอรพรรณ อยู่นิยม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจุฑารัตน์ น้อยเรือน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางอัญชัญ กมุทมาศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
(โทร. 0-5426-5055 ต่อ12)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

งานธุรการ

นางพรวรรณ์ ปัญต๊ะบุตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางณฐมน เครือตัน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานการเงิน

นางสาวรัตนาภรณ์ การสมพรต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวศิริพร มะโนคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

งานพัสดุ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

นางรัตนา พุทธวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานอำนวยการ

นางสาวดรุณี เครือปาละ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายชาญยุทธ มั่นคง

พนักงานขับรถยนต์

(Visited 7 times, 1 visits today)