โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

นายชาตรี ธินนท์

พัฒนาการจังหวัดลำปาง
(โทร.0-5426-5055 ต่อ12)

กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายประจักษ์จิตร สายนะที

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
(โทร.0-5426-5055 ต่อ 14)

นางนันทนา องอาจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสาวรัตนา ทำการดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวมุขระวี คำเขื่อน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายนนทัช ปัญญาธนาธร

นักพัฒนาชุมชน

นายอุดรพันธ์ ปกเขียว

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางทิพย์วรรณ แก้วทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
(โทร.0-5426-5055 ต่อ15)

นางรัตนา พุทธวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชลธิชา ดีเพ็ญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นายสมคิด ปันทะสืบ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสิริประภา จันทร์ทิพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายปวรณนต์ อินลวง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสิรินทร์นิชา เนตรรัตนกรณ์

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐกรปภา มะโนสม

นักพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นายพิเชฎฐ์ อาจสามารถ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
(โทร. 0-5426-5055 ต่อ 16)

นางนงคราญ มาระเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสุปัญญา วัรัตน์เกษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวจุฑารัตน์ น้อยเรือน

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวกัญญาวีร์ จาวพัฒนชัยกุล

นักพัฒนาชุมชน

นาวสาววริษฐา สิริชูทรัพย์

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวมลธิรา ปัญญาดี

นักพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางอัญชัญ กมุทมาศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
(โทร. 0-5426-5055 ต่อ12)

นาวสาวพิริยา ตันวัชรพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางพรวรรณ์ ปัญต๊ะบุตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวรัตนาภรณ์ การสมพรต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวศิริพร มะโนคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางณฐมน เครือตัน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพรชิตา เทพแปง

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวดรุณี เครือปาละ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายชาญยุทธ มั่นคง

พนักงานขับรถยนต์

(Visited 7 times, 1 visits today)