โครงสร้าง/บุคลากร

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง

นายชาตรี ธินนท์

พัฒนาการจังหวัดลำปาง

กลุ่มงานยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นายประจักษ์จิตร สายนะที

ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางนันทนา องอาจ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสาวมุขระวี คำเขื่อน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวรัตนา ทำการดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นายนนทัช ปัญญาธนาธร

นักพัฒนาชุมชน

นายอุดรพันธ์ ปกเขียว

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นายพิเชฏฐ์ อาจสามารถ

ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางรัตนา พุทธวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชลธิชา ดีเพ็ญ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นายสมคิด ปันทะสืบ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสิริประภา จันทร์ทิพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวจุฑารัตน์ น้อยเรือน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสิรินทร์นิชา เนตรรัตนกรณ์

นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวณัฐกรปภา มะโนสม

นักพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางทิพย์วรรณ แก้วทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางนงคราญ มาระเงิน

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางสุปัญญา วัรัตน์เกษ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวกัญญาวีร์ จาวพัฒนชัยกุล

นักพัฒนาชุมชน

นาวสาววริษฐา สิริชูทรัพย์

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวมลธิรา ปัญญาดี

นักพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นางอัญชัญ กมุทมาศ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสาน
และสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน

นาวสาวพิริยา ตันวัชรพันธ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ)

นางพรวรรณ์ ปัญต๊ะบุตร

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวศิริพร มะโนคำ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวรัตนาภรณ์ การสมพรต

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางณฐมน เครือตัน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวพรชิตา เทพแปง

นักพัฒนาชุมชน

นางสาวดรุณี เครือปาละ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นายชาญยุทธ มั่นคง

พนักงานขับรถยนต์

(Visited 7 times, 1 visits today)