อำนาจหน้าที่

เอกสารแนบท้ายคำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 842/2562 ลงวันที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

>>  อำนาจหน้าที่ฯ.pdf

 

>>  บทบาทภารกิจและการแบ่งงานภายในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด.jpg

(Visited 1 times, 1 visits today)