📽️✨พช.ลำปาง ร่วมดำเนินการบันทึกเทป การประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย” ระดับจังหวัด ณ ศูนย์วัฒนธรรมแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

🎊🎊60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ🎊
📽️✨พช.ลำปาง ร่วมดำเนินการบันทึกเทป การประกวดร้องเพลง “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”
ระดับจังหวัด ณ ศูนย์วัฒนธรรมแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

🗓️⏰เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางสุรีย์มาศ กล่อมกมล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน     พร้อมด้วย  นักวิชาการพัฒนาชุมชน         และนักการตลาดรุ่นใหม่
ร่วมดำเนินการบันทึกเทป  การประกวดร้องเพลง   “รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย”   ระดับจังหวัด  พร้อมกับ สำนักงาน
พัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ และทีมตัวแทนรำวงมหาดไทย ระดับจังหวัด จังหวัดลำปาง    ณ ศูนย์วัฒนธรรมแม่เมาะ
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

💃🔊เนื่องจาก จังหวัดลำปาง    ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่า   ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีการประชุม
ขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  และหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2565 ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

📜โดยมีข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย    ขอให้ทุกหน่วยงานและทุกจังหวัด   จัดให้มีการประกวดร้องเพลง
รำวงมหาดไทย โดยแบ่งเป็นทีม ทีมละ 14 คน เพื่อหาผู้ชนะเลิศของแต่ละหน่วยงานและจังหวัด โดยเมื่อได้ผู้ชนะเลิศ
แล้ว ให้ดำเนินการบันทึกเทปและจัดส่งให้กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  เพื่อดำเนินการตัดสินหา
ผู้ชนะเลิศต่อไป.

#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
………………………..
📷 ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)