📢📢พช. ลำปาง เข้าร่วมงานจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2566 ณ อ.เกาะคา

🎊🎊60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ🎊
📢📢พช. ลำปาง เข้าร่วมงานจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2566 ณ อ.เกาะคา

⛅️🗓️เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการ
จังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วม
กิจกรรมฯ ณ โรงเรียนไหล่หินวิทยา บ้านไหล่หิน ม.2 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง

🌟🌟ในการนี้   สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา  เข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าว
🚛🎉โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่   ปีงบประมาณ 2566 นี้   เป็นโครงการที่จังหวัดลำปาง   ได้บูรณาการ
การทำงานกับหน่วยงาน องค์กร จากทุกภาคส่วน ร่วมกันนำงานบริการด้านต่างๆ มาให้บริการประชาชนในพื้นที่
อาทิ    การจัดนิทรรศการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิต      การให้คำแนะนำ
ปรึกษาทางด้านกฎหมาย การให้คำแนะนำด้านสุขภาพอนามัย ทันตกรรม การฝึกอาชีพ   รวมไปถึงการออกร้าน
จำหน่ายสินค้าราคาถูกธงฟ้า การบริการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงวัย เป็นต้น

💠💠ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง   และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะคา   ได้จัด
กิจกรรมแจกเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อส่งเสริมกิจกรรม “โคก หนอง นา” และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อส่งเสริม
การเพิ่มช่องทางการตลาด  และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนประชาสัมพันธ์สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

🥗👜โดยมีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน 5 กลุ่ม และมียอดจำหน่ายดังนี้
1. ไส้อั่วยองแม่คำพรรณ
2. บ๊ะจ่างมังกรหยก
3. ต้นธงชัยแฮนด์เมด
4. กลุ่มแปรรูปเกษตรกรเข้าซ้อน
5. กลุ่มทอผ้าบ้านไหล่หิน
💰รวมยอดจำหน่ายทั้งสิ้น 14,830 บาท💸
………………………..
#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
………………………..
📸📝ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)