💚💚 พช.ลำปาง ร่วมประชุม Conference ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัย ไซเบอร์ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และผ่านระบบ TV. พช

🎊🎊60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ🎊
💚💚 พช.ลำปาง ร่วมประชุม Conference ตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัย
ไซเบอร์ ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) และผ่านระบบ TV. พช

📜 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานฯ ในระดับจังหวัดและอำเภอ เข้าร่วมการประชุมตามโครงการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์   ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล  (Video Conference)    และ TV. พช
การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภัยไซเบอร์ดังกล่าว  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้เรียนรู้
และเอาใจใส่เกี่ยวกับรูปแบบภัยทางไซเบอร์  แผนประทุษกรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ    และวิธี
ป้องกันตนเอง จัดขึ้นที่ห้องประชุม Warroom ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน  ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล
(Video Conference) และผ่านระบบ TV

โดยมี นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิด
และมีวิทยากรจากกองบังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 :
(ผู้บังคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1 และคณะ) มาบรรยาย
ให้ความรู้

✅นายกัมปนาทจักรวาล   กล่าวว่า   การจัดฝึกอบรมครั้งนี้   จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้
และเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบภัยทางไซเบอร์ แผนประทุษกรรมทางไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ  และวิธีป้องกัน
ตนเองให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  ได้ใช้เป็นอาวุธเพื่อปกป้อง สร้างภูมิคุ้มกัน   และพร้อมรับมือกับภัย
ไซเบอร์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานออนไลน์  ในหลากหลายรูปแบบ     เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ.

#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
………………………..
📷 ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)