💂✨พช.ลำปาง ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566

🎊🎊60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ🎊
💂✨พช.ลำปาง ร่วมงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566

🗓️⏰เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2566  นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี
นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และประชาชนชาวลำปาง
ทุกหมู่เหล่า   ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอก ไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ    เนื่องในวันยุทธหัตถีของ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย ประจำปี 2566    ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชนครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

💠ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เข้าร่วมพิธี
📜สำหรับงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ทางจังหวัดลำปาง ได้บูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานหลายภาคส่วนในพื้นที่ จัดกิจกรรมประกอบพิธีขึ้น      โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์     และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย
ตลอดจนเพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศพระบรมเดชานุภาพของ   สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ประชาชน
ชาวจังหวัดลำปาง ได้น้อมสำนึกและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ.

#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
………………………..
📸ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)