🧡🧡พช.ลำปาง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ 2566 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง (อสพช.ลป)

🎊🎊60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ🎊
🧡🧡พช.ลำปาง จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ 2566 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชน
จังหวัดลำปาง (อสพช.ลป)

✅วันอังคารที่ 17 มกราคม 2565 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในประชุมใหญ่
สามัญประจำปี พ.ศ 2566 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง (อสพช.ลป)   โดยมี
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์จังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุม   ณ กรีนรีเวอร์  บ้านสามัคคี  ตำบลพิชัย  อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

💢โดยการประชุมดังกล่าว มีวาระการประชุมเรื่องเพื่อทราบ ดังต่อไปนี้
🔹รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
🔹ระเบียบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
🔹สรุปค่าใช้จ่ายการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ 2565 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ 2565
🔹รายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
🔹การดำเนินการคัดเลือกกรรมการแทนกรณีคณะกรรมการพ้นสมาชิกภาพ(ย้าย/ลาออก)
🔹ให้สมาชิก พิจารณารายงานสถานการณ์เงิน งบทดลอง งบกำไรขาดทุน งบดุล เกณฑ์
การจัดสรรผลกำไร
🔹ผลการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด   โดยผู้แทนสหกรณ์
กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
………………………..
📷 ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)