🔊🔊พช.ลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2565

🎊🎊60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ🎊
🔊🔊พช.ลำปาง เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง
ครั้งที่ 11/2565
📍วันที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 11/2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัดหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ
ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง

📚ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุม ดังกล่าว
📍 โดยมีวาระการประชุมเรื่องเพื่อทราบและพิจารณา ดังนี้
1. ด้านการบริหารงาน
– กฎหมายที่น่าสนใจ จากสำนักงานอัยการคดียาวชนและครอบครัวจังหวัดลำปาง
2. ด้านเศรษฐกิจ
– การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดลำปาง
– นโยบายรัฐบาล
– หนังสือเวียนเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลัง
– งานเกษตรแฟร์ลำปาง
– สถานการส้มเขียวหลานและการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก้าวหน้าบ้านบ่อสี่เหลี่ยม ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง
– การบริหารจัดการสินค้าส้มเขียวหวานจังหวัดลำปาง ปี 2565
– ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2565
3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
– ความก้าวหน้าการดำเนินงานวัณโรคจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ 2566
– ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
4. ด้านความมั่นคง
– แนวทางบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
5. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– การดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดลำปาง
6. ด้านการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ
– การขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชด.)

✏️ ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ได้มีการจัดบูธแสดงสินค้าและตะกร้าของขวัญปีใหม่ เพื่อส่งเสริมการตลาดให้กับ
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จังหวัดลำปาง โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุม ในการสอบถามรูปแบบและราคา ซึ่งสำนักงาน
พัฒนาชุมชนมีการนำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วย

#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
………………………..
📷 ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)