🔊🔊พช.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121

🎊🎊60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ🎊🎊
🔊🔊พช.ลำปาง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121

💕วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนร่วมเป็น
วิทยากรบรรยายเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่   ที่เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ
รุ่นที่ 121 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

💕โดยมีหัวข้อการบรรยาย มีดังนี้
– โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
– กองทุนแม่ของแผ่นดิน
และได้รับเกียรติจากนายเสน่ห์ ซองดี ผู้ใหญ่บ้านปงถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง นำเสนอผลการดำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติดโดยสันติวิธีในชุมชนผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม    รับรู้และมีความเข้าใจ
ในแนวทางการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับพื้นที่ต่อไป
💕โครงการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ หลักสูตรพัฒนากรก่อนประจำการ รุ่นที่ 121     มีกลุ่มเป้าหมาย
ประกอบด้วยพัฒนากรก่อนประจำการ จำนวน 84 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตนเอง โครงสร้างภารกิจและค่านิยมของกรมการพัฒนาชุมชน     และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
ของนักพัฒนาที่มีอุดมการณ์ และยึดปรัชญา หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน      โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ของประชาชน
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน มีทัศนคติที่ดี และมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในการทำงานกับชุมชน และภาคีการพัฒนา

#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
………………………..
📷 ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)