🔊🔊พช.ลำปาง ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

🎊🎊60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ🎊
🔊🔊พช.ลำปาง ร่วมประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

📚วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ครั้งที่ 11/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ
และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

✏️ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
📌การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และจังหวัดลำปาง เพื่อรับทราบถึง
ความคืบหน้าการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลางจังหวัดลำปาง

#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
………………………..
📸ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)