📢📢พช. ลำปาง เข้าร่วมงานจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2566 ณ อ.เสริมงาม

🎊🎊60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ🎊
📢📢พช. ลำปาง เข้าร่วมงานจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2566 ณ อ.เสริมงาม

⛅️🗓️วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายจำลักษ์
กันเพ็ชร์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย
นางสุพรรณี ฉายะบุตร   นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง

📌ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางนงค์รัก พรมฟอง พัฒนาการอำเภอเสริมงามเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

🟢โครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่    ปีงบประมาณ 2566 นี้      เป็นโครงการที่จังหวัดลำปาง        ได้บูรณาการการทำงานกับ
หน่วยงาน องค์กร จากทุกภาคส่วน ร่วมกันนำงานบริการด้านต่าง ๆ  มาให้บริการประชาชนในพื้นที่   อาทิ    การจัดนิทรรศการ
ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต การให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านกฎหมาย การให้คำแนะนำ
ด้านสุขภาพอนามัย ทันตกรรม  การฝึกอาชีพ     รวมไปถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกธงฟ้า การบริการตรวจวัดสายตา
แก่ผู้สูงวัย เป็นต้น

📌💥ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม ได้จัดกิจกรรมการแสดง
และจำหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP   ผลิตภัณฑ์จาก โครงการโคก หนอง นา  พัฒนาชุมชน        การส่งเสริมการใช้สินค้า OTOP
เป็นของขวัญปีใหม่            และกิจกรรม “ผู้ว่า พาชิม”     เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด   สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน   ตลอดจน
ประชาสัมพันธ์สินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน       โดยผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพชุมชน
ได้จำหน่ายสินค้าในการร่วมกิจกรรม จำนวนเงินทั้งสิ้น 41,390 บาท

#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
………………………..
📸ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)