📢📢พช. ลำปาง ติดตามการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รายงานระบบบริหารงบประมาณและบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM)

🎊🎊60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ🎊
📢📢พช. ลำปาง ติดตามการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รายงานระบบบริหารงบประมาณ
และบริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM)

🗓️วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2565 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายประจักษ์จิตร สายนะที
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนา
ชุมชนจังหวัด      ติดตามการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รายงานระบบบริหารงบประมาณและบริหาร
กิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM)  ในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ  ของจังหวัดลำปาง

📑ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้รายงานระบบบริหารงบประมาณและ
บริหารกิจกรรม/โครงการ (Budget and Project Management : BPM) ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
………………………..
📸ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง*

(Visited 1 times, 1 visits today)