🔊🔊พช.ลำปาง เข้าร่วมการฝึกอบรมระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด

🔵 เมื่อวันที่  13  กันยายน  2565  เวลา 09.00 น.    นายชาคริต   ถิระสาโรช    ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
เผยแพร่และใช้ประโยชน์จากข้อมูล     เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล
สารสนเทศระดับจังหวัด หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างรายงาน สำหรับผู้ใช้งานส่วนกลาง
และผู้ใช้งานระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2565 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video
Conference )

🔵ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางนงคราญ มาระเงิน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสุปัญญา วิรัตน์เกษ นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

🔵กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศ
ระดับจังหวัด โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด
เพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลกลางให้เป็นชุดข้อมูล สามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งในระดับจังหวัดและส่วนกลาง   พร้อมทั้ง
แสดงแนวโน้ม และทางเลือกในการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม และสามารถให้บริการข้อมูล
สารสนเทศทั้งในหน่วยงานราชการต่าง ๆ และภาคประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าถึง
ง่าย และมีประสิทธิภาพ

🔵สำหรับเนื้อหาหลักสูตรในการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างรายงาน
จะเกี่ยวข้องกับ  การออกแบบรายงาน  การจัดการข้อมูล   การแปลงข้อมูล    พารามิเตอร์
รายงาน  โปรแกรมจัดการรูปภาพ การเขียนรายงาน การเปิดรายงาน การเผยแพร่รายงาน
การดูตัวอย่างรายงาน และการทดลองฝึกปฏิบัติการ   ทั้งนี้  เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศ      เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารทั้งในระดับจังหวัด
และส่วนกลาง ได้อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพต่อไป.

#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
………………………..
ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)