💙พช.ลำปาง ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามโครงการ ” 90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญากองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”

💙เดือนสิงหาคม 2565     พช.ลำปาง ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดลำปาง  จัดกิจกรรม
ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามโครงการ ” 90 พรรษา 999 สมทบทุนศรัทธา ทุนปัญญากองทุนแม่
ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม”      เฉลิมพระเกียรติ   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม
2565

💙โดยได้ยอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 13 อำเภอ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 796,143 บาท

💙 การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกอาชีพ และทุกหมู่เหล่าร่วมกันแสดง
ความจงรักภักดี และเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง      และเพื่อให้หมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน  มีการจัดกิจกรรมเพื่อหาทุนเพิ่มให้กองทุนแม่ของแผ่นดินให้กองทุนมีความมั่นคงและ
ยั่งยืน  เพื่อใช้สำหรับดำเนินกิจกรรมของกองทุนแม่ของแผ่นดิน      ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและปัญหาอื่นๆ ภายในหมู่บ้าน  และเพื่อใช้กลไกกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ลดสถานการณ์
ปัญหายาเสพติด สร้างความเข้มแข็งและเป็นพลังแผ่นดิน สร้างความยั่งยืนให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดิน

#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
………………………..
📷📷ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)