🔊🔊พช.ลำปาง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 2

📚วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.   ณ  ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง จังหวัดลำปาง
นายจีระศักดิ์  สีหามาตย์   รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน    พร้อมด้วย   นายอาทร
พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขตตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนแม่ฮ่องสอน) เละเขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)

📄ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม
พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานตรวจราชการ เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว

💕โดยการประชุม จังหวัดนำเสนอผลสำเร็จ Best Practice & Model การขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ
ของกรมการพัฒนาชุมชน ดังนี้
– ลำดับที่ 1 จังหวัดแพร่ ภารกิจที่ 1 การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– ลำดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่ ภารกิจที่ 2 การพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล
– ลำดับที่ 3 จังหวัดลำปาง ภารกิจที่ 3 การบริหารการส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
– ลำดับที่ 4 จังหวัดน่าน ภารกิจที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (SE)
– ลำดับที่ 5 จังหวัดเชียงราย ภารกิจที่ 5 การติดตามเงินทุนระหว่างชำระคืนเงินยืมตามสัญญา ปี 2564
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
– ลำดับที่ 6 จังหวัดพะเยา ภารกิจที่ 6 การบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
– ลำดับที่ 7 จังหวัดลำพูน ภารกิจที่ 7 การบริหารงานตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่
ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563
– ลำดับที่ 8 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภารกิจที่ 8 การพัฒนาบริการดิจิทัลสำหรับประชาชนและส่งเสริมการใช้
ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัล “Click ชุมชน”
📚ทั้งนี้ คณะผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นนำเสนอ สรุปประเมินผล
และมอบหมายภารกิจต่อไป

#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
………………………..
📷📷ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)