🔊🔊พช.ลำปาง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565

📚วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ 4/2565 เขต
ตรวจราชการที่ 15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) เละเขตตรวจ
ราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)   พร้อมด้วย      นายจีระศักดิ์
สีหามาตย์   รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน     และ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง จังหวัดลำปาง

❤️ ในการนี้ นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน
พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ       และนักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบงานตรวจราชการ    เข้าร่วม
การประชุมดังกล่าว

💕โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้
– นำเสนอข้อมูลและชมวีดีทัศน์แนะนำ ศพช.
– บรรยายพิเศษ หัวข้อ “RER & DCAST ก้าวย่างมหาดไทย มิติใหม่สำหรับฝ่ายเสนาธิการ (พช.)”
– บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566”
– กิจกรรมแบ่งกลุ่ม “กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงาน ปี 2566 (Action Plan 2023)

#๗๐ พรรษาจิตอาสาเทิดไท้องค์ราชัน
#๑๓๐ ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
#SDGsforALL
#ChangeforGood
#๖๐ ปีกรมการพัฒนาชุมชน
………………………..
📷📷ภาพและข่าว : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)