รองพ่อเมือง ยกเสาเอกเสาขวัญ เอาฤกษ์เอาชัย บ้านใหม่ครัวเรือนเป้าหมาย และลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ

🧡 วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายสันติ รังษิรุจิ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  (ศจพ.อ.)   อำเภอแม่เมาะ   จังหวัดลำปาง    เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน    และแนวทางขจัด
ความยากจนแก่คนจนเป้าหมาย ใน 2 มิติ คือ มิติด้านสุขภาพ และมิติด้านรายได้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาขจัดความยากจนแบบบูรณาการในพื้นที่

🧡 โดยมีนายเสกสรรค์ โลหะกิจ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) แทน นายอำเภอแม่เมาะ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน
ในพื้นที่   คณะกรรมการ  ศจพ.อ.แม่เมาะ   ทีมปฏิบัติการตำบล   และทีมพี่เลี้ยง ร่วมให้ข้อมูลและรายงานผลความก้าวหน้าในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากจนเป้าหมายของอำเภอแม่เมาะ

🧡 ในการนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยส่วนราชการระดับจังหวัด ได้ร่วมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
และมอบถุงยังชีพ สิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 5 ครัวเรือน ได้แก่
📍 1. ครัวเรือน นางสาวเสาร์ บุญสม บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 5 บ้านวังตม ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ
ตกเกณฑ์ มิติด้านรายได้ การให้ความช่วยเหลือ 1. กิ่งกาชาด อ.แม่เมาะ มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค 2. สมาคมพัฒนาแม่เมาะ
คจพ.จ.ลำปาง ทีมปฏิบัติการตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค 3. แรงงานจังหวัดลำปาง แนะนำ
ภารกิจงานบริการแรงงาน ตำแหน่งงานว่าง และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กล่องอาหาร พัด และ สเปรย์แอลกอฮอล์
📍 2. ครัวเรือน นายชาญวิทย์ แซ่ตั้ง บ้านเลขที่ 24 หมู่ที่ 4 บ้านทาน ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ
ตกเกณฑ์ มิติด้านรายได้ การให้ความช่วยเหลือ 1. กิ่งกาชาด อ.แม่เมาะ อบต.จางเหนือ และ ทีมปฏิบัติการตำบล สมาคมพัฒนาแม่เมาะ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะ และ คจพ.จ.ลำปาง มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค 2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(แม่เมาะ) สนับสนุนการสร้างบ้านให้กับครัวเรือน งบประมาณ 70,000 บาท 3. แรงงานจังหวัดลำปาง แนะนำภารกิจงานบริการแรงงาน
ตำแหน่งงานว่าง และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กล่องอาหาร พัด และ สเปรย์แอลกอฮอล์
📍 3. ครัวเรือน นายสิงห์คำ ใหม่แก้วสุข บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 4 บ้านทาน ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ
ตกเกณฑ์ มิติด้านรายได้ การให้ความช่วยเหลือ 1.ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้า 2. สมาคมพัฒนาแม่เมาะ คจพ.จ.ลำปาง
มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค 2. แรงงานจังหวัดลำปาง มอบสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กล่องอาหาร พัด และ สเปรย์แอลกอฮอล์
📍 4. ครัวเรือน นางอุ่นเรือน เทพสืบ บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 3 บ้านกอรวก ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ
ตกเกณฑ์ มิติด้านสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือ 1.ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้า 2. สมาคมพัฒนาแม่เมาะ คจพ.จ.ลำปาง
มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค 3. แรงงานจังหวัดลำปาง มอบสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กล่องอาหาร พัด และ สเปรย์แอลกอฮอล์
📍 5. ครัวเรือน นางบัวผัด ตันใจ บ้านเลขที่ 113 หมู่ที่ 3 บ้านกอรวก ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ
ตกเกณฑ์ มิติด้านสุขภาพ การให้ความช่วยเหลือ 1.ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนรอบโรงไฟฟ้า 2. สมาคมพัฒนาแม่เมาะ คจพ.จ.ลำปาง
มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค 3. แรงงานจังหวัดลำปาง มอบสื่อประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กล่องอาหาร พัด และ สเปรย์แอลกอฮอล์

#ลำปาง สร้างสรรค์ ปันสุข
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#CDD
#กรมการพัฒนาชุมชน
#Change For Good
……………………….
📸 ภาพ/ข่าว โดย : ทีมงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ลำปาง

(Visited 1 times, 1 visits today)